tp-link (tl-wr842n)路由器登陆算法

本帖最后由 penwa1 于 2019-11-12 16:30 编辑

没事干,找了找这个路由器的登陆算法。分享给大家。
不知道发这个版块对不对呀。
this.securityEncode = function(input1, input2, input3) {
    var dictionary = input3;
    var output = "";
    var len, len1, len2, lenDict;
    var cl = 0xBB,
        cr = 0xBB;
    len1 = input1.length;
    len2 = input2.length;
    lenDict = dictionary.length;
    len = len1 > len2 ? len1 : len2;
    for (var index = 0; index < len; index++) {
        cl = 0xBB;
        cr = 0xBB;
        if (index >= len1) {
            cr = input2.charCodeAt(index);
        } else if (index >= len2) {
            cl = input1.charCodeAt(index);
        } else {
            cl = input1.charCodeAt(index);
            cr = input2.charCodeAt(index);
        }
        output += dictionary.charAt((cl ^ cr) % lenDict);
    }
    return output;
};

function password(pass1, pass2, pass3) {
    var strDe = "RDpbLfCPsJZ7fiv";
    var dic = "yLwVl0zKqws7LgKPRQ84Mdt708T1qQ3Ha7xv3H7NyU84p21BriUWBU43odz3iP4rBL3cD02KZciX" +
        "TysVXiV8ngg6vL48rPJyAUw0HurW20xqxv9aYb4M9wK1Ae0wlro510qXeU07kV57fQMc8L6aLgML" +
        "wygtc0F10a0Dg70TOoouyFhdysuRMO51yY5ZlOZZLEal1h0t9YQW0Ko7oBwmCAHoic4HYbUyVeU3" +
        "sfQ1xtXcPcf1aT303wAQhv66qzW";
    pwd = this.securityEncode(pass1, strDe, dic);
    return this.securityEncode(pass2, pwd, pass3)
}

pass1为密码,
pass2, pass3  分别为“http://192.168.1.1/common/Content.htm”,数组结果的 第四位和第五位

strDe   dic  这两个参数 我写成固定的了,同志们可以 在下面这个网址 找一下 是不是和你的路由器一样。
http://192.168.1.1/lib/Quary.js
怎么大家 都是样的回复!!  懵逼吗?

THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
  • 管埋员

    昵称

  • 取消
    昵称