Hopper For Linux最新版patch脚本

本帖最后由 zyjsuper 于 2019-7-4 09:44 编辑

以下是使用radare2的修改方法:
[Bash shell] 纯文本查看 复制代码

# r2 -Aw /opt/hopper-v4/Hopper

[0x00504550]> wa mov rax,0x1 @ 0x00504550
[0x00504550]> wa ret @ 0x00504557

使用r2pipe完成代码如下:
[Python] 纯文本查看 复制代码

#!/usr/bin/env python2
import os
os.system("git clone https://github.com/radare/radare2-r2pipe")
os.system("cd radare2-r2pipe/python")
os.system("python2 setup.py install")
os.system("pkill hopper")
import r2pipe
os.system("cp /opt/hopper-v4/bin/Hopper /opt/hopper-v4/bin/Hopper.backup")
r2 = r2pipe.open("/opt/hopper-v4/bin/Hopper",['-w'])

# 将关键函数的返回值设置为1
r2.cmd("wa mov rax,0x1 @ 0x00504550")
r2.cmd("wa ret @ 0x00504557")

# 删除水印,更改版本信息。
r2.cmd("w0 13 @ 0x0067b5c0")
r2.cmd("w CrackByZayki@ 0x0066580b")
r2.cmd("quit")
os.system("/opt/hopper-v4/bin/Hopper")
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
管埋员的头像-小北的自留地

昵称

取消
昵称